سن ( روز )تابستان Coزمستان Co
7 – 1Co 2/32Co 35
8 – 14Co 4/29Co 2/32
15-21Co 6/26Co 4/29
28-22Co 8/23Co 6/26
35-29Co 1/21Co 8/23
فروش به بازار – 36Co 1/21Co 1/21

تحت این برنامه هر هفته از درجه حرارت سالن جوجه ها 3 درجه سانتیگراد کاهش می یابد. درسن 5 هفتگی جوجه ها دمانی بدنشان را حفظ می نمایند البته در صورتی که درجه ی حرارت سالن نگهداری نزدیک به 21 درجه سانتیگراد باشد.

با تشكر از حسن انتخاب شما